Редакція від 01.07.2022р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОРЕРТА)

про надання електронних комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет

Товариство з обмеженою відповідальністю «Багатопрофільна фірма Експрес, ЛТД», яке включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України від 28.10.2010р. № 492, іменоване надаліОПЕРАТОР, керуючись Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України, публічно пропонує фізичним особам, іменованим надалі «АБОНЕНТ», можливість отримання електронних комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет (Послуг), для чого публікує даний Договір про нижченаведене.

Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно із ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Абонентів. Даний Договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.

АБОНЕНТ – фізична особа, яка уклала з Оператором Договір на умовах, що викладені в цій Публічній оферті, та отримує послуги з доступу до мережі Інтернет на умовах цього Договору.

ДОГОВІР – правочин про надання доступу до мережі Інтернет, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту — «Договір»).

ІНТЕРНЕТ – всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно пов’язана з глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ – електронний пристрій (комп’ютер, ноутбук тощо) із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу, призначений для з’єднання з пунктом закінчення електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про відповідність технічним вимогам та/або вимогам інших нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в електронних комунікаційних мережах та на території України.

САЙТ ОПЕРАТОРА- для інформаційно-технічної підтримки Абонента розміщений за адресою: https://www.en.net.ua

ТАРИФНИЙ ПЛАН – сукупність вартісних умов і тарифів, які визначають об’єм і вартість послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, які затверджуються Оператором самостійно і розміщуються на Сайті Оператора.

ЕЛЕКТРОННА КОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА – комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг.

ПОСЛУГА – забезпечення технічної можливості доступу до мережі Інтернет, що надається Оператором Абоненту (далі по тексту – «Послуги»).

ПОСЛУГА З ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ – забезпечення можливості підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ- веб-сторінка на сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію щодо надання послуг.

ОСОБОВИЙ РАХУНОК – рахунок в автоматизованій платіжній системі Оператора (білінгова система), який фіксує платежі Абонента і суми грошових коштів, списаних з платежів Абонента в якості оплати послуг. Особовий рахунок має унікальний номер.

БАЛАНС ОСОБОВОГО РАХУНКУ – різниця між двома сумами грошових коштів на певний момент часу, в який визначається залишок коштів на Особовому рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку; інша сума – складається з грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

1. Загальні положення. Предмет договору.

1.1. Цей Договір складений у відповідності до умов чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронні комунікації , Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів України.

1.2. Згідно з цим Договором Оператор зобов’язується надавати цілодобові послуги доступу до мережі Інтернет за дорученням Абонента, а Абонент зобов’язується приймати та оплачувати замовлені ним послуги. Мінімальна швидкість підключення до мережі Інтернет становить 56 Кбіт/с.

1.3. Цей Договір вважається узгодженим Сторонами та складений при здійсненні Абонентом дій, що свідчать про згоду Абонента дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.4. Діями, які свідчать про згоду прийняття та дотримання умов цього публічного договору, є:
– оплата Абонентом замовлених послуг згідно з умовами обраного Тарифного плану, шляхом внесення грошових коштів на Особовий рахунок в автоматизованій платіжній системі Оператора.

1.5. Укладаючи Договір Абонент автоматично погоджується з повним прийняттям всіх положень Договору, тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.6. Цей Договір є публічним, безстроковим і діє до припинення його будь-якою зі сторін, відповідно до цього Договору.

2. Організаційно-технічні умови надання послуг і робіт.

2.1 Підключення абонента.

2.1.1. Надання послуг Абоненту розпочинається, коли кінцеве обладнання підключене до електронної комунікаційної мережі Оператора на підставі замовлення. Кінцеве обладнання має бути сертифіковане і не пошкоджене. Обладнання має бути підключене та налаштоване виключно фахівцями Оператора.

2.1.2. Роботи з підключення Абонента до електронной комунікаційної мережі Оператора здійснюються за наявності технічної можливості, протягом 24 робочих днів, після письмового або усного звернення Абонента до Оператора та реєстрації останнім заяви на підключення в електронному журналі. Роботи з підключення Абонента до електронної комунікаційної мережі Оператора в приватному секторі здійснюються тільки за наявності передоплати за підключення.

2.1.3. Оператор зобов’язується прокласти кабель UTP-5e (вита пара 5е категорії) або волоконно-оптичний кабель (при підключенні до мережі Інтернет житлового будинку в приватному секторі) від свого комутаційного обладнання (муфти) до точки входу мережевого кабелю в квартиру/будинок через слабострумні кабельні канали будівлі. Укладка (кріплення) кабеля у квартирі/будинку Абонента не здійснюється або здійснюється за додаткову плату за встановленими Оператором тарифами.
Стандартні роботи з підключення Абонента до електронної комунікаційної мережі, які входить до оплати, включають:
– прокладання кабелю від його комутаційного обладнання до точки входу мережевого кабелю в квартиру/будинок по слабострумним кабельним каналам будівлі або опорах (муфтах);
– буріння отвору для входу мережевого кабелю в квартиру/будинок Абонента; Представник Оператора у погодженні з Абонентом визначає місце виконання буріння отвору для входу мережевого кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки при виконанні отвору в приміщенні Абонента (пошкодження труб, електропроводки і тому подібне);

-термінування кабелю;
– підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Оператора.

2.2. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.
2.3. До складу Послуг, передбачених цим Договором, не входить налаштування або діагностика обладнання Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Абонента, подальше сервісне обслуговування та/або налаштування обладнання Абонента.
2.4. Межею Відповідальності Оператора при наданні Послуг є фізична межа приміщення Абонента за зазначеною Абонентом в заявці на підключення адресою.

2.5.Для забезпечення надання якісних послуг Оператор веде офіційний інформаційний сайт за адресою: https://www.en.net.ua

2.6. Оператор надає послуги відповідно до умов цього Договору 24 години на добу без перерви, за винятком тривалості часу, необхідного для профілактичних і ремонтних робіт.

2.7. У разі виникнення питань щодо погіршення якості наданих послуг, пошкодження телекомунікаційної мережі Абонент може звернутися до Служби інформаційно-технічної підтримки абонентів за номерами телефонів: (095)476-93-93; (093)476-93-93; (098)476-93-93, або в офіс за адресою: м. Нікополь, вул.Шевченка, буд.192 . Графік роботи Служби інформаційно-технічної підтримки абонентів: щодня, сім днів на тиждень з 8-00 до 20-00, за винятком святкових і неробочих днів, згідно зі ст.73 КЗпП України.

2.8.Заявки, що надійшли від Абонента про погіршення якості наданих послуг, реєструються в окремому електронному Журналі обліку звернень, де зазначається час реєстрації заявок, адреса Абонента, відмітка про причини пошкодження та їх усунення (із зазаначенням дати і часу). Усунення пошкоджень електронних комунікаційних мереж та технічних засобів електронних комунікацій здійснюється у строки, передбачені нормативно-правовими актами, технічними вимогами у сфері електронних комунікацій.

3. Права та обов’язки Сторін.

3.1. Обов’язки Оператора.

3.1.1. Оператор зобов’язується надавати Абоненту Послуги цілодобово, відповідно до їх переліку та вимог до якості, надавати абонентам швидкість доступу, визначену умовами обраних Тарифних планів.

3.1.2. Оператор зобов’язується надавати абонентам вичерпну інформацію про тарифи на послуги та забезпечувати правильне їх використання під час ціноутворення, розрахунку платежів на надання послуг.

3.1.3. Повідомляти Абонента про заплановані профілактичні роботи (без урахування аварійно-відновлювальних робіт) не менше ніж за 24 години, опублікувавши оголошення на офіційному сайті Оператора.

3.1.4. Повідомляти Абоненту про змінення або зміну існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до того часу, коли набувають чинності вищезазначені зміни. При цьому зміна або скасування чинного Тарифного плану не вимагає згоди Абонента.

3.1.5. На момент укладання цього Договору Оператор зобов’язується надати Абоненту «Персональну картку Абонента», яка включає в себе наступну інформацію:
– персональні дані Абонента;
– ім’я користувача (логін)/ мережевий номер Абонента;
– адреса підключення до послуги;
– параметри підключення до мережі;
– телефонні контакти Абонента;
– телефонні контакти Служби інформаційно-технічної підтримки Абонентів.

3.1.6. Оператор зобов’язується відновити надання Послуг у разі несправності обладнання Оператора та/або пошкодження електронної комунікаційної мережі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність/погіршення якості послуги, або повідомити Абонента про інший період у разі, якщо відновлювальні роботи не можуть бути проведені протягом цього періоду.

3.1.7. У разі подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості та протягом доби Оператором не будуть усунуті пошкодження, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

3.1.8. Приймати усні/письмові звернення, заяви, скарги та пропозиції від Абонентів та відповідати на них у встановлений законодавством строк.

3.1.9. Оператор зобов’язується виконувати інші зобов’язання відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Права Оператора

3.2.1. Оператор має право на своєчасну та повну оплату наданих послуг.

3.2.2. Вносити зміни до Договору шляхом публікації на сайті Оператора.

3.2.3. В односторонньому порядку встановлювати нові тарифні плани, стягувати плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани або нараховувати Додаткові послуги, а також переглядати вартість послуг в існуючих тарифних планах.

3.2.4.Припиняти надання Послуг у випадках і порядку, встановленому законодавством та цим Договором.

3.2.5.Оператор має право припинити доступ Абонента до Послуг як в цілому, так і до будь-якої їх частини без попереднього повідомлення в наступних випадках:
– у разі негативного балансу на Особовому рахунку Абонента. В цьому випадку доступ до послуг призупиняється до відновлення позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента;

– у разі повного використання коштів на Особовому рахунку Абонента;

– у разі несплати або несвоєчасної оплати Абонентом свого Особового рахунку на суму та в терміни, передбачені в Тарифному плані, що обрав Абонент;

– в разі недостатності коштів на Особовому рахунку Абонента, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

– в разі проведення Оператором планових ремонтних робіт;

– в разі поширення інформації і дій, передбачених в п.п. 3.3.2-3.3.5 цього Договору;

– в разі цілеспрямованого або непрямого нанесення шкоди елементам мережі третіми особами;

– в разі експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та / або пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після відповідного попередження Оператором Абонента, останній не забезпечив у встановлений в попередженні термін заміну такого обладнання / пристроїв.

3.2.6. У випадку негативного балансу на Особовому рахунку Абонента більше 3-х календарних місяців, без письмового повідомлення Оператора про блокування його Особистого рахунку, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Оператора. Повідомленням Абонента про припинення доступу до послуг та розірвання цього Договору є інформація про негативний залишок його Особового рахунку, яка опублікована в особистій статистиці Абонента. Подальшого повідомлення про припинення доступу до Служб і припинення дії цього Договору немає.

3.2.7. Записувати телефонні розмови між Оператором та Абонентом, коли Абонент телефонує Оператору з метою виконання Договору, пред’явлення претензій та отримання довідкової інформації про послугу, а також використання таких записів на свій розсуд.

3.2.8. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та причин підвищення рівня безпеки.

3.2.9. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації.

3.3. Обов’язки Абонента.

3.3.1. Самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, своєчасно здійснювати необхідні авансові платежі відповідно до обраних Тарифних планів на момент оплати.

3.3.2. Зберігати в таємниці всі мережеві дані (логіни, паролі).

3.3.3. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не сертифіковане або має пошкодження.

3.3.4. Не дозволяти використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушення громадського порядку, посягання на честь і гідність громадян, для навмисного створювання незручності іншим Абонентам, або таким чином, який може ускладнити користування послугами Оператора іншими Абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, які можуть становити загрозу для безпеки роботи електронної комунікаційної мережі, підтримувати їх цілісність та взаємодію, захищати інформаційну безпеку мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування їх обладнання, яке будь-яким чином може вплинути на тариф послуг у електронної комунікаційної мережі Оператора або нормальну роботу мережевого обладнання Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку.

3.3.5. Не поширювати загрозливу, нав’язливу, наклепницьку або непристойну інформацію, або інформацію, яка може бути сприйнята як образлива. Зокрема, не поширювати порнографію, еротику, інформацію, яка шкодить національним або релігійним почуттям, що містять нецензурні слова або заклики до насильства.

3.3.6. Своєчасно повідомляти Оператора про зміни своїх реквізитів та/або контактних даних.

3.3.7. У разі надання послуг, які передбачають підключення кінцевого обладнання в приміщеннях, договір укладається з особою, яка є власником (співвласником) приміщення, або особою, зареєстрованою за адресою приміщення чи винаймачем (орендарем) приміщення. У разі підключення кінцевого обладнання в квартирі або іншому житловому приміщенні договір з їх винаймачем (орендарем) укладається за письмовою згодою власника квартири або приміщення.

3.3.8. Абонент зобов’язується забезпечити вільний доступ до місця проведення робіт (надати ключ від входу на дах/горище для розміщення обладнання/усунення пошкоджень).

3.3.9. Інформувати Оператора про відсутність чи погіршення якості Послуг що надаються, шляхом письмового або усного звернення до Служби підтримки Абонентів за телефонами та адресою, вказаними в п. 2.4 цього Договору.

3.3.10. Утримувати абонентську проводку в межах приватного будинку, квартири, приміщення та кінцеве обладнання у справному стані.

3.3.11. Не менш ніж один раз на 7 календарних днів відвідувати Сайт Оператора. Абонент бере на себе повну відповідальність за наслідки несвоєчасної перевірки будь-яких повідомлень Оператора на Сайті Оператора.

3.3.12. Абоненту заборонено надавати послуги доступу до Інтернету третім особам.

3.3.13. Абонент має інші зобов’язання, передбачені чинним законодавством України.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. На своєчасне та якісне надання послуг відповідно до їх переліку та вимог до якості, передбачених обраними Тарифними планами.

3.4.2. За погодженням з Оператором перейти на новий Тарифний план, який діє на момент переходу.

3.4.3. Блокувати обліковий запис на строк до двох календарних місяців. Дана послуга надається з позитивним балансом на Особовому рахунку (наявність авансу) Абонента і не раніше одного календарного місяця безперервного користування послугою. Абонент може скористатися послугою блокування, звернувшись до Служби інформаційно-технічної підтримки Абонентів у письмовій або усній формі, при цьому Абоненту необхідно надати такі дані: логін Абонента, адресу надання послуг, дату з точним зазначенням початку та закінчення періоду послуги блокування, в іншому випадку абонентська плата стягується в межах обраного Тарифного плану.

3.4.4. Якщо залишок коштів негативний на Особистому рахунку, Абонент має право скористатися послугою відстрочки платежу на строк до 14 календарних днів. Для активації цієї послуги Абонент може звернутися до Служби інформаційно-технічної підтримки абонента у письмовій або усній формі.

3.4.5. Під час виконання представником Оператора робіт з початкового налаштування та підключення кінцевого обладнання отримувати безкоштовні консультації щодо роботи з Мережею.

3.4.6. Письмово/усно повідомляти Оператору про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.4.7. У разі не усунення збою в роботі обладнання Оператора та/або пошкодження електронної комунікаційної мережі понад добу, з моменту звернення Абонента, плата за Послугу не стягується за весь період пошкодження. В даному випадку Абонент має право на перерахунок вартості Послуг за весь період пошкодження. Оператор зобов’язується здійснити перерахунок вартості Послуг після закінчення розрахункового періоду не пізніше трьох робочих днів з дня письмового/усного звернення Абонента.

Абонент має інші права відповідно до чинного законодавства України.

4.Тарифні плани та порядок розрахунків.

4.1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Оператором, встановлюються останнім самостійно. Вартість підключення абонентів до мережі Інтернет договірна.

4.2. Оплата Послуг за цим Договором є авансовою. Абонент здійснює передоплату послуги в розмірі, визначеному Тарифним планом, чинним на момент укладення цього Договору і здійснюється в національній валюті України.

4.3. Оплата послуг нараховується за розрахунковий період – календарний місяць. День активації послуги (підключення Абонента до мережі Інтернет) є початком розрахункового періоду. При бажанні Абонента дата початку розрахункового періоду може бути змінена.

4.4. У разі зміни вартості затверджених Оператором та обраних абонентами тарифних планів, Оператор не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора. Якщо до дати набрання чинності змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент не відмовився від конкретних послуг, то вважається, що Абонент погоджується з такими змінами після набрання чинності змін. Надання Абоненту послуг триває і нарахування за них здійснюється на змінених умовах.

4.5. Форма оплати може бути у вигляді безготівкового розрахунку, за допомогою електронних платіжних систем, з використанням скретч-карт.

4.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безкоштовної зміни одного Тарифного плану на інший, про що зазначається в умовах Тарифних планів. Перехід на тариф з більш високою абонплатою безкоштовний. При переході на тариф з меншою абонплатою з Абонента одноразово стягується 20 (двадцять) грн.

4.7. Всі платежі, згідно Договору, здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на Особовий рахунок. Грошові кошти повинні бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок в розмірі, строки та порядку, встановлені умовами Тарифних планів.

4.8. Обов’язки Абонента з оплати Послуг вважаються виконаними з моменту, коли Оператор фіксує платежі Абонента на його Особовому рахунку.

4.9. Всі платежі Абонента враховуються на Особовому рахунку тільки після того, як відповідні грошові кошти надійшли на банківський рахунок Оператора.

4.10. Після оформлення заявки та підключення до мережі Оператора Абонент попередньо сплачує вартість обраного Тарифного плану, а в подальшому – в міру вичерпання попередньої передоплати.

4.11.Облік наданих послуг та контроль своєчасних платежів контролюються автоматично через автоматизовану платіжну систему Оператора (білінгову систему).

4.12. З метою забезпечення постійного отримання замовлених та активованих послуг Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти в розмірі більшому, ніж передбачено Тарифним планом.

4.13. Абонент несе відповідальність за правильність і своєчасність оплати послуг. Якщо Оператор не призупинив дію Договору і Абонент продовжує користуватися Послугами після вичерпання коштів на його рахунку, Послуги вважаються наданими, а Абонент зобов’язаний сплатити їх відповідно до умов Договору та додатків до нього.

4.14. З умовами діючих Тарифних планів Абонент може ознайомитися на сайті Оператора: https://www.en.net.ua/

5. Відповідальність сторін. Форс-мажорні обставини.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків у відповідності до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. В разі виявлення факту порушення Абонентом п.3.3.10 цього Договору Оператор не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання послуг, а Абонент сплачує Оператору витрати на ремонт, заміну та налаштування обладнання згідно із затвердженими тарифами.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, яка не може бути передбачена на момент укладення цього Договору, а саме: війни, бойові дії, диверсії, стихійні лиха, порушення громадського порядку, пожежі, рішення органів влади, які унеможливлюють виконання цього Договору тощо.

5.4.Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в роботі, що виникли з причин, які знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження систем передачі в іншій державі, недоступність серверів поза адміністрацією Оператора, несанкціоноване втручання в роботу електронної комунікаційної мережі, пошкодження електроживлення або лінії абонента, крадіжку телекомунікаційного обладнання або пошкодження лінійних та станційних споруд Оператора зловмисниками, відсутність подачі електроенергії на магістральних лініях зв’язку тощо.

5.5. Абонент несе відповідальність за зміст, достовірність і законність поширення інформації (в тому числі спаму), яку він передає через мережу Інтернет.

5.6. Відповідальність за розкриття мережевих реквізитів (логін, пароль) повністю покладається на Абонента.

5.7. Абонент самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання наданої телекомунікаційної послуги особі або майну громадян, юридичних осіб, держави. Абонент самостійно несе відповідальність за претензіями або позовами третіх осіб про незаконне використання абонентом Послуг, IP-адреси, обладнання та програмного забезпечення, пов’язаних з послугою. Оператор не несе відповідальності перед третіми особами за дії Абонента.

5.8. Оператор не несе відповідальність за пошкодження обладнання Абонента, за дії непереборної сили (наприклад, дії третіх осіб, погодні умови тощо).

5.9. Оператор не несе відповідальність за захист програмного забезпечення, встановленого на персональному комп’ютері абонента (антивірусний захист тощо).

5.10. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.

6.Захист інформації про Абонента.

6.1. Відповідно до чинного законодавства України Оператор повинен забезпечувати збереження відомостей про Абонента, отриманих під час укладення цього Договору. До таких відомостей належать: паспортні дані Абонента, його телефонні номери, адреса надання послуги, вартість послуги, маршрути передачі інформації і т. ін., і несе відповідальність за їх збереження, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Відповідно до чинного законодавства України Оператор створює та використовує бази даних, необхідні для надання послуг, та містить інформацію, надану Абонентом при укладанні цього договору, забезпечує захист та нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

6.3. Персональні дані Абонента можуть оброблятися з метою надання послуг за цим Договором.

6.4. Інформація про послуги, що надаються, може бути надана Абоненту, його законному представнику, а також іншим особам за письмовою згодою Абонента.

6.5. Сторони погодилися, що якщо в результаті укладення або виконання Публічного договору Абонент надав Оператору персональні дані згідно Закону про захист конфіденційності України, Абонент дає згоду Оператору на обробку, використання, володіння або розпорядження базою персональних даних, в якій інформація використовується відповідно до Закону.

7. Умови припинення дії Договору.

7.1 Цей Договір може бути припинений з ініціативи будь-якої зі сторін, оскільки Сторона Ініціатора, крім випадків, передбачених розділом 3.2.6 цього Договору, зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про бажання розірвати договір за 3 (три) календарні дні до розірвання.

8. Особливі умови.

8.1. Суперечності між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів, в іншому випадку в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

9.Реквізити оператора.

Юридична адреса:

53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь,

вул. Шевченка, буд.166 кв.27

Фактичне місцезнаходження/поштова адреса:

53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь,

вул. Шевченка, буд.192 кв.61
Код ЄДРПОУ: 32358008
ІНН: 323580004072
св. ПДВ: 03378588
p/р: UA 723052990000026006060733217 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” МФО 305299