ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГУ 

на умовах публічної оферти

01 липня 2022р.

ФОП Гурін О. Р. , внесен до Реєстру Провайдерів телекомунікацій під №39979 (надалі – Провайдер ), керуючись Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 пропонує фізичним особам (надалі – Абонент ) отримати інтернет послуги в межах розгорнутої мережі, Даний Договір є публічним відповідно до ст. ст. 633,641 Цивільного кодексу України та його умови є однаковими для всіх Абонентів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Абонентом, для чого Провайдер публікує цей Договір про таке:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Провайдера , адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг з доступу до інтернет , що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання послуг з доступу до інтернет, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір)
Провайдер – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері послуг з доступу до інтернет із правом на технічне обслуговування та експлуатацію мереж.
Абонент – споживач послуг з доступу до інтернет, який отримує послуги з доступу до інтернет на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до мережі.
Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.
Вартість тарифного плану – фіксований платіж за розрахунковий період , який встановлює Провайдер для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї мережі незалежно від факту отримання послуг.
Додаткові послуги – послуги Провайдера , які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.
Система обліку спожитих послуг (білінгова система) – програмно-апаратний комплекс, призначений для обліку наданих послуг та розрахунків згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента .
Заявка Абонента – виклик Абонентом представника Провайдера для надання необхідних послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення мережі з метою забезпечення доступу до послуги з доступу до інтернет (комп’ютер, модем, телеприймач тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Особовий рахунок Абонента – форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату послуг з доступу до інтернет за цим Договором.
Особистий кабінет – спеціальна інформаційна сторінка, особиста для кожного Абонента, що підключений та користується електронними комунікаційними послугами, яка містить статистичну і особисту інформацію Абонента.
Офіційний веб-сайт: WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг, розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.en.net.ua
Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) мережі.
Послуга з доступу до Інтернет – забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання. Припинення надання послуг – припинення надання послуг з доступу до інтернет тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.
Пункт закінчення мережі – місце стику (з’єднання) мережі та кінцевого обладнання.
Тарифи – документ, у якому наводиться перелік послуг, що надаються Провайдером , їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.
Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв’язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної послуги.
Мережа – комплекс технічних засобів та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Послуга – продукт діяльності Провайдера , спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері послуг з доступу до інтернет.
Розрахунковий період — проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.
Місце надання Послуг – конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати Послуги . Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.
ІР-адреса — унікальний ідентифікатор кінцевого обладнання Абонента , який надається Провайдером та однозначно ідентифікує кінцеве обладнання Абонента в мережі.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Для фізичних осіб, які до моменту опублікування цього Договору не користувалися електронними комунікаційними послугами Провайдера , підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення та/або підписання Абонентом заяви-приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти та оплати вартості за отримані Інтернет послуги.
2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Провайдером заяви-приєднання від Абонента та/або оплати Абонентом замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору без підписання письмового примірника Сторонами.
2.3. Абонент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах з моменту надання Провайдеру заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.
2.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів.
3.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Провайдера . Перед початком отримання Послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами.
3.2 Договір про надання Послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
3.3 Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання Послуг – підпис і надання Абонентом Провайдеру Заяви про приєднання до Договору.
3.4. Умови Договору визначаються та змінюються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України.
4.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4.1. Провайдер надає Абоненту послуги з доступу до Інтернет за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.
4.2. Послуги поділяються наосновні та додаткові.
4.3 . Основними послугами є послуги з постійного доступу до Інтернет.
4.4 Додатковими послугами є:

4.4.1 . Постачання та налагодження бездротового адаптеру;

4.4.2 . Доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;
4.4.3 . Надання ІР-адреси .
4.4.4. Інші послуги, що може надавати Провайдер в межах цього Договору.
4.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.
5.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Умови надання Послуг:
5.1.1 наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги.
5.1.2 ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
5.1.3 оформлення Абонентом письмової заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду послуги;
5.1.4 внесення Абонентом одноразової плати за надання доступу (підключення) до обладнання Провайдера якщо це передбачено Тарифами;
5.1.5 оплата Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера вартості тарифного плану в місяць (також оплата замовлених додаткових послуг) ;
5.1.6 реєстрація Абонента в мережі Провайдера із використаннямідентифікаторів (відкриття Абоненту персонального особового рахунку, який є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань).
5.2. Для надання послуги за концепцією FTTB та FTTH Провайдер виконує наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:
5.2.1 проведення монтажно-кабельних робіт від обладнання Провайдера до обладнання Абонента ;
5.2.2 активація порту мережевого обладнання Провайдера ;
5.2.3 відкриття Провайдером Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента;
5.2.4 У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір через зовнішню стіну у будинок і/або приміщення). Представник Провайдера у погодженні з Абонентом визначає місце виконання отвору діаметром 10 мм для прокладки кабелю. При цьому Провайдер не несе відповідальності за можливі наслідки при виконанні отвору в приміщенні Абонента (пошкодження труб, електропроводки і тому подібне).
5.3. Проведення монтажно-кабельних робіт, або внесення з ініціативи Абонента змін допроведених монтажно-кабельних робіт може здійснюватися працівниками Провайдера за додаткову оплату.

5.4. Провайдер надає послугу з доступу до Інтернет Абонентові за часовою схемою (24/7/365).

6 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА
6.1 ПРОВАЙДЕР має право:
6.1.1 вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;
6.1.2 самостійно встановлювати тарифи на послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг і письмово про це повідомити Провайдера ;
6.1.3 припиняти у встановленому порядку надання послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента , або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений цією угодою терміни;
6.1.4 скорочувати перелік або припиняти надання послуг Абонентам , які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі електронних комунікацій;
6.1.5 не підключати або відключати підключене до мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
6.1.6 проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні послуг, з метою технічної підтримки та ремонту устаткування й ліній зв’язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Провайдера ;
6.1.7 створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування послуг або захисту Провайдера та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента ;
6.1.8 на підставі даних системи обліку спожитих послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента ;
6.1.9 інші права, передбачені законодавством України.
6.2 Провайдер зобов’язаний:

6.2.1 консультувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до мережі загального користування (на запит Абонента );

6.2.2 попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором ;
6.2.3 вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;
6.2.4 надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;
6.2.5 забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;
6.2.6 надавати он-лайн технічну підтримку в телефонному режимі;
6.2.7 надавати послуги в терміни, передбачені договором та законодавством;
6.2.8 направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт. Зазначені роботи здійснюються працівниками Провайдера за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. Працівник Провайдера зобов’язаний пред’являти посвідчення Абоненту ;
6.2.9. вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;
6.2.10. усувати пошкодження власної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення);
6.2.11. виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
7 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
7.1 Абонент має право на:
7.1.1 дострокове розірвання договору заумови попередження ним Провайдера у визначений у Договорі термін;
7.1.2 перерахунок вартості тарифного плану за весь час пошкодження (аварії) мереж, що призвело до припинення надання послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента ;
7.1.3 своєчасне отримання замовлених послуг встановленої якості;
7.1.4 отримання відомостей про отримані послуги у порядку, встановленому законодавством;
7.1.5 обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Провайдера у встановленому порядку;
7.1.6 повернення Провайдером невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених послуг у випадках і в порядку, визначених законодавством;

7.1.7 відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених договором чи законодавством;

7.1.8 переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;
7.1.9. Абонент має право призупинити надання послуг шляхом подання письмової заяви Провайдеру , для цього не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 3 (трьох) розрахункових періодів протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Провайдером . Призупинення проводиться з першого числа розрахункового періоду на ціле число періодів. На час призупинення надання послуг плата не нараховується. У випадку призупинення надання послуг на більший термін проводиться оплата за повторне включення.
7.1.10 оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.
7.2 Абонент зобов’язується:
7.2.1 виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених послуг у розмірах та в терміни, встановлені Договором;
7.2.2 письмово повідомляти Провайдера про зміну контактних(телефон) , поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Провайдером в ході виконання Договору у місячний термін з моменту виникнення таких обставин;
7.2.3 не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;
7.2.4 не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;
7.2.5 не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання послуг третім особам ;
7.2.6 утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську лінію в межах території відповідальності Абонента ;
7.2.7 повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання послуг;
7.2.8 не перешкоджати виконанню Провайдером робіт, пов’язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента ;
7.2.9 самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від’ємного розміру балансу Особового рахунку на початок новогорозрахункового періоду;

7.2.10 Не рідше ніж 1 раз на сім днів відвідувати сайт Провайдера для ознайомлення з публікаціями Провайдера щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах та Правилах.

7.2.11 виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
8. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
8.1. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які є невід’ємною частиною Договору, затверджуються наказами Провайдера та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.
8.2. Абонент для отримання послуг інтернет сплачує Провайдеру :
8.2.1 авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період обраного Абонентом тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на Офіційному сайті Провайдера ;
8.2.2 всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).
8.3. Послуги надаються за авансовою системою оплати (з надсиланням або без надсилання рахунку).
8.4. Оплата рахунку за надання послуг Інтернет проводиться Абонентом в термін не пізніше 25-го числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду.
8.5. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Провайдера через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Офіційному сайті Провайдера . Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера .
8.6. Провайдер призупиняє надання послуг у випадку утворення від’ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента станом на 29 число наступного місяця, до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості).
8.7. При припиненні Провайдером надання послуг, у випадку передбаченому п.8.6. цього Договору Абонент не звільняється від оплати послуг в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання послуг. У випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених п.7.1.9 Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на відмову від надання послуг.
8.8 Провайдер та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Провайдер та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та

не здійснить дій передбачених п.7.1.9 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента . Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

8.9 Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Провайдером .
8.10 Відновлення надання послуг у випадках, зазначених в п.п. 8.6., 8.7. Договору, здійснюється Провайдером протягом 1 (одного) робочого дня з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента .
8.11 Абонент контролює стан особового рахунку шляхом звернення в центр обслуговування абонентів Провайдера або через Особистий кабінет.
8.12 Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється Провайдером на підставі письмової заяви Абонента, наданої до центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1 числа наступного за поточним розрахункового періоду.
8.13 При відмови Абонента від послуг Провайдера, авансовий платіж, який був внесений за наступний розрахунковий період Абоненту не повертається.
9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору.
9.2 У випадку несвоєчасної оплати замовлених послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:
9.2.1 нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;
9.2.2 скорочувати перелік послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.8.4. Договору.
9.3 У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання послуг третім особам Провайдер має право:
9.3.1 нараховувати штраф у розмірі 500, 00 гривень за кожен такий випадок;
9.3.2 скорочувати перелік послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.
9.4 У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Провайдером ) власних мережевих реквізитів Провайдер має право:
9.4.1 нараховувати штраф у розмірі 200 гривень за кожен такий випадок;

9.4.2 скорочувати перелік послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

9.5 Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому послуги.
9.6 У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента , усі витрати Провайдера на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.
9.7 Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання послуг майнову відповідальність:
9.7.1 за ненадання оплачених послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений – у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;
9.7.2 за безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі вартості тарифного плану за весь період відключення;
9.7.3 у разі не усунення протягом 2 (двох) діб із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуги, плата за весь період пошкодження не нараховується.
9.8 Відповідальність і ризики, пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент . Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:
9.8.1 за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
9.8.2 за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента ;
9.8.3 за якість Послуги інтернет – у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.
9.9 Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера , зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера , обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера і таке інше.
9.10 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх

передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідківфорс-мажорних обставин.

10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ
10.1 Цей Договір діє до 31 грудня поточного року. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3. Договору.
10.2 Cтрок дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.
10.3 При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання послуг, письмово повідомивши про це Провайдера . Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями.
10.4 Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Провайдера шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до датиприпинення (розірвання).
10.5 Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Провайдера не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору.
11 ІНШІ УМОВИ
11.1 У мережі Провайдера Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Провайдером так і його партнерами.
11.2 За Додаткові послуги, надані партнерами, Провайдер відповідальності не несе. У випадку виникнення претензій у Абонента до наданих Додаткових послуг, останній повинен звернутися безпосередньо до партнера Провайдера. У разі потреби Провайдер надає вичерпну інформацію про своїх партнерів (найменування, місцезнаходження та засоби зв’язку).
11.3. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені із Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та зобов’язуються їх дотримуватись.

11.4. У разі наявності заяв та скарг з приводу надання Інтернет послуг за цим Договором Абонент може звертатися до Провайдера цілодобово за телефонами 095 4769393, 098 4769393, 0934769393.

11.5. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу.
11.6. Абонент, як фізична, особа, шляхом Акцепту підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Провайдером лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Подальші відносини між Провайдером та Абонентом пов’язані з використанням персональних даних Абонента регулюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
12 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА:
12.1 Фізична особа-підприємець Гурін Олексій Руcланович
Платник податку 3 група
53200 , Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, 164 кв. 14
ЄДРПОУ 3679201998 Р/р UA333052990000026006050581123 в ЗГРУ КБ “Приватбанк” м. Дніпро МФО 305299